GDPR

INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obec Zhoř zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR). Obec Zhoř je správcem (v některých případech i zpracovatelem) Vašich osobních údajů.

Kontaktní adresa správce:

Obec Zhoř, IČ:  00 250 287, se sídlem: Zhoř 40, 399 01 Milevsko, telefon: +420 380 120 747, e-mail: obec.zhor@seznam.cz, ID datové schránky: 6ihjdwr.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Svazek obcí Milevska, Husovo nám. 391, 399 01 Milevsko 1, IČO: 65986580, e-mail: svazek.milevsko@seznam.cz

Kontaktní osoba:

Bc. Michaela Hrnečková, mobil: +420 602 528 913, e-mail: poverenec@sdruzeni-milevsko.cz

 

Obec Zhoř jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účely:

výkonu státní správy,

výkonu samosprávy,

poskytování dotací,

zajištění interních procesů,

komunikace s občany.


Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě plnění právních povinností, které se na obec Zhoř (dále jen „správce“) vztahují a dále na základě plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci, kterou je správce pověřen. Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi správcem a Vámi.

Ve výjimečných případech mohou být osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vaší vůle a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím, není správci uložena zvláštním právním předpisem anebo jste k předání údajů neudělili souhlas.

Při zpracování osobních údajů u správce nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány pouze po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy.
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
odvolani-souhlasu.docx 15.2 Kb
prava-subjektu.docx 18 Kb
pravni-titul-zpracovani-osobnich-udaju.docx 12.7 Kb
vzor-souhlasu-obecne.docx 18.4 Kb
zadost-o-pristup-k-udajum.docx 19.3 Kb